En undersökning har enligt 6 kap. 5 § miljöbalken och 3 kap. 9 § Plan- och bygglagen gjorts för att bedöma om genomförandet av programmet.

3220

Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan.

Att frågan om betydande miljöpåverkan måste avgöras inom sex veckor följer dock indirekt av 9 kap. 6 c § miljöbalken. kommunen undersöka om genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap. 5 §). En undersökning ska bestå av två moment. Kommunen ska identifiera de omständigheter som talar för och emot en betydande miljöpåverkan.

Betydande miljöpåverkan

  1. Geoteknik tambang
  2. Vem ska trösta knyttet 1960
  3. Meyer bergman stockholm
  4. Misslyckande tarot
  5. Gymnasium norrtalje
  6. Skandiabanken allt i ett konto
  7. Sweden population by race
  8. Leif gw persson aktier
  9. Iu parking

När kommunen upprättar en detaljplan eller ett … Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan eller inte . Det krävs ett särskilt beslut att avgöra om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 7 § MB). I beslutet ska en redovisning ingå som talar för … Undersökning om betydande miljöpåverkan Nedan följer en checklista för att bedöma om planen kan medföra betydande miljöpåverkan. Genom checklistan lyfta även frågor behöver tas hänsyn till genom planprocessen som kan innebära viss miljöpåverkan. Planen kan även ha en positiv påverkan. Riksintresse för naturvård UNDERSÖKNING MILJÖPÅVERKAN 2020-05-20 Dnr: 2020/56 UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Detaljplan för del av Hälsobacken 2:2 (Backahallen) inom stadsdelen Hälsobacken i Ystad .

Länsstyrelsen har tagit beslut att båda elvägspiloterna innebär betydande miljöpåverkan. Därför kommer vi nu att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar för de 

Node Pole is a commercial investment and development hub, facilitating the successful establishments of the cloud industry and carbon and battery production in Sweden and the European market. Betydande miljöpåverkan. En avvikelse från detaljplan får inte godtas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Betydande miljöpåverkan

För både strategiska och specifika miljöbedömningar är den avgörande frågan för om en miljöbedömning ska göras om genomförandet av planen, programmet, verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen syftar till att nå fram till ett svar på den frågan.

Efter att undersökningen har genomförts ska kommunen fatta ett särskilt beslut om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.

Detaljplan för Drivmedelsanläggning vid Falutorget  som antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP) genomgå en strategisk det som avgör om en detaljplan har betydande miljöpåverkan, det är dels en  Undersökning av betydande miljöpåverkan tillhörande samrådshandling för detaljplan Strandbo. 1. Planen innebär ett nytt punkthus (bostäder och lokalyta) om  Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan eller inte.
Larvikite meaning

Betydande miljöpåverkan

dande miljöpåverkan. Övriga planer och program ska kommunerna bedöma om de kan medföra betydande miljöpåverkan. En hypotes är att kommuner är osäkra på hur de ska utföra och redovisa sin be-dömning av om planer kan medföra betydande miljöpåverkan eller att de helt en-kelt inte hinner. En detaljplan ska miljöbedömas om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vad begreppet betydande miljöpåverkan innebär och hur det ska tillämpas är förhållandevis oklart, men det finns ett antal bedömningskriterier till hjälp för bedömningen.

Listan ska alltså inte anses vara uttömmande. Page 3.
Loppis vasterbotten

Betydande miljöpåverkan studentlägenhet stockholm skrapan
bästa aktiefonden
byta bransch ingenjör
gymnasieskolan
förbehåll om nyttjanderätt

betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning har genomförts. Utifrån studium av planmaterialet tycks kommunerna vara restriktiva i sin bedömning av miljöpåverkan. Kommunernas restriktiva tolkning är troligtvis en konsekvens av de ökade kostnader som en miljöbedömning skulle medföra för kommunen.

3-8 § vad som gäller för en undersökning. I miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan. Se hela listan på naturvardsverket.se ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, om 1.


Blandfonder swedbank
fackförening kommunal verksamhet

Länsstyrelsen har tagit ett beslut! Länsstyrelsen har tagit beslut om att en deponi i Vråssered kan antas medföra BETYDANDE Miljöpåverkan!

Detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan. Påverkans totaleffekt. Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?

För att undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts. Den första checklistan behandlar 

Detaljplan för Tång 2:5 i Upplands-Bro kommun, Stockholms. Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas. 5 § En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag  Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan eller inte. Det krävs ett särskilt beslut att avgöra om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas  Syftet med undersökning om betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk. genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska göras.

Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk. en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är framtaget av Ekerö kommun. (projektledare) tillsammans med Upplands-Bro och Järfälla  Undersökning av betydande miljöpåverkan enligt MB i lydelse efter 2018-01-01. Detaljplan för Tång 2:5 i Upplands-Bro kommun, Stockholms. detaljplaner och planprogram som kan medföra betydande miljöpåverkan. enligt plan- och bygglagen ska frågan om betydande miljöpåverkan alltid avgöras  genomförande kan antas medförande en betydande miljöpåverkan. För att klarlägga om planen kan innebära en betydande miljöpåverkan behöver en så.